سید محمد صادق حسینی فرد Seyed Mohamad Sadegh Hoseinifard

کد عضویت: ۹۹-۱۲۵

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع-مدیریت پروژه

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

ایمیل : Sadegh7.hf@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد