سید محمدحسن موسوی Seyed Mohammadhassan Moussavi

کد عضویت: ۱۳۹۲-۲۰۰

رشته تحصیلی : مدیریت کاروکسب DBA با گرایش کارآفرینی

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

ایمیل : smh.moussavi@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد