سیده کوثر احمدی Seyedeh Kowsar Ahmadi

کد عضویت: ۱۴۰۰-۱۵۹

رشته تحصیلی : مدیریت ساخت

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : kosarahmadi19@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد