زهرا مجیدیان Zahra Majidian

کد عضویت: ۱۴۰۰-۱۹۶

رشته تحصیلی : مهندسی شیمی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت زمان

موبایل : 09124133990

ایمیل : majidian@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد