زهرا شکراله زاده Zahra Shokrelah Zadeh

کد عضویت: ۱۴۰۰-۱۶۳

رشته تحصیلی : حقوق

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : 5468@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد