زینب سازور Zeinab Sazvar

کد عضویت: ۹۳-۲۲۰-M

رشته تحصیلی : دکتری تخصصی مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : مهندسی صنایع

ایمیل : sazvar@ut.ac.ir

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد