شرکت مهندسین مشاور جاماب

کد عضویت: ۱۴۰۰-۹۶۰-C

نام مدیر عامل: حمید مصاحبی

نام نماینده: آزاده کیخا

ایمیل شرکت: info@jamab.ir

تلفن شرکت: 02188966807

آدرس سایت: http://jamab.ir

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد