شرکت ارتباطات زیرساخت

کد عضویت: ۱۴۰۰-۹۵۵-C

نام مدیر عامل: حمید فتاحی

نام نماینده: حسن جعفری

ایمیل شرکت: h.jafari@tic.ir

تلفن شرکت: 88112751

آدرس سایت: https://www.tic.ir/

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد