به اندیشان اتیه صنعت

کد عضویت: ۱۴۰۰-۹۵۶-C

نام مدیر عامل: حسین راغمی اذر

نام نماینده: حسین راغمی اذر

ایمیل شرکت: behandishan.co@yahoo.com

تلفن شرکت: 02166595402

آدرس سایت: https://ipma.ir

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد