محمدرضا تست وفای تست ام لاتین : Orandi

کد عضویت: ۰۱-۰۱۰۶-S

رشته تحصیلی : رشته تحصیلی :

مقطع تحصیلی : کاردانی

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : vafaiee.mohammad2222@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد