مصطفی عرفانی mostafa erfani

کد عضویت: ۱۴۰۰-۱۵۸

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک ساخت و تولید

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : m.erfani2004@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد