داریوش یعقوبی Dariush Yaghoobi

کد عضویت: ۱۳۹۸-۱۳۱-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : دکتری مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی، معماری سازمانی و تدوین ساختار و سازمان

موبایل : 09125023747

ایمیل : yaghubi.d@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

معرفی استاندارد پایداری p5 و گواهینامه GPM-b level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد