جایزه مدیر پروژه برتر

اعضای جایزه مدیر پروژه برتر

انجمن مدیریت پروژه

دکتر احمدعلی یزدان پناه

رئیس کمیته 

انجمن مدیریت پروژه

مهندس مصطفی فرج شهیر

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس سعید نوروزی

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

دکتر مهران سپهری

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس محمد معهود

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس آرین افشار

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

دکتر حمید زرگرپور

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس موسی رفان

عضو کمیته