Card image

انجمن مدیریت پروژه ایران و مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت تفاهم نامه امضا کردند

انجمن مدیریت پروژه ایران و مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت به منظور تکوین و توسعه گواهینامه ملی صلاحیت حرفه ای مدیر پروژه تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

انجمن مدیریت پروژه ایران و مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت در حضور سعید محمد، رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران، مهدی علی مددی، معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و علی بیاتی، مدیر مرکز توسعه صنعت نفت تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

انجمن مدیریت پروژه ایران و مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت به منظور تکوین و توسعه گواهینامه ملی صلاحیت حرفه ای مدیر پروژه از طریق این تفاهم نامه همکاری می کنند، همچنین به منظور طراحی و پیاده سازی جایزه تعالی پروژه در صنعت نفت مبتنی بر الگوی PEM و برگزاری دوره های ICBبه فراخور نیاز صنعت نفت این همکاری برقرار شد.

پیاده سازی الگویی به منظور ارزیابی سازمان های توسعه ای، همچنین طراحی آزمون های دانشی و قضایا  (CASE)با هدف ارزیابی سطح دانش مدیریت پروژه مخاطبان از دیگر جوانب این همکاری است.

دو طرف در زمینه تأمین استاد، ارزیاب و منتور در حوزه مدیریت پروژه نیز همکاری خواهند داشت و مرکز توسعه مدیریت میزبان همایش ها و دوره های آموزشی بزرگ خواهد بود.

بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد طرفین نماینده ای تعیین و نشست های ماهانه مشترک را به منظور اجرای تفاهم نامه برنامه ریزی و برگزار کنند.

امضای این تفاهم نامه فرصتی مناسب به منظور تعمیق موضوع مدیریت پروژه در عرصه های ارزیابی، آموزش و توسعه، گواهینامه صلاحیت حرفه ای و ارزشیابی طرح ها و سازمان های توسعه ای است.