تاریخچه و مؤسسین

اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺠﻤﻦ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

اﻃﻼﻋﺎت ﻫﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻔﻬﺎن

دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻮﺳﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﯾﺮان در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ۹۴/۰۵/۱۵ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا و ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻔﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ۹۴/۰۱/۲۷، ﻟﯿﺴﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻮﺳﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

1-ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﻬﺎن

2- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺑﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن

3- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮارﭼﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

4- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺼﻮﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﻬﺮداری اﺻﻔﻬﺎن

5- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز (OILMICO)

6- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﺳﺘﯿﮋﻟﻨﺪ (ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﺘﺮ اﺻﻔﻬﺎن)

7- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻬﯿﻞ ﻣﻬﺎﺑﺎدی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﭙﺎﻫﺎن  (ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ)

8- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻼﺣﺘﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﺷﯿﻦ ﻓﻮﻻد

9- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ ﻇﻬﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

10- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﯽ ﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﺻﻔﻬﺎن

11- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺟﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ رﺟﺎل

12- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﷲ ﮐﻮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ ﻧﻤﺎ

13- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺮان ﻣﺤﺠﻮب ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﺗﮑﻨﯿﮏ

14- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺮداد ﺿﯿﻐﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ (DMT)

15- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

16- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻫﻤﺪاﻧﯿﺎن، ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﻬﺎن

17- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺎﺷﺎاﷲ ﮐﺎﻇﻤﯽ، ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﻬﺎن

18- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز ارﺑﺎب ﺷﯿﺮاﻧﯽ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن

19- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ رﺋﯿﺴﯽ اردﻟﯽ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن

در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش آراء اﻓﺮاد زﯾﺮ (ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺎﺑﺎدی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﭙﺎﻫﺎن (ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺳﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﯾﺮان در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ:

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺑﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن

 ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﯽ ﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﺻﻔﻬﺎن 

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﺳﺘﯿﮋﻟﻨﺪ (ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﺘﺮ اﺻﻔﻬﺎن)

 ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز (OILMICO

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺮان ﻣﺤﺠﻮب ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﺗﮑﻨﯿﮏ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠﺴﻪ: ۱۵ ﻣﺮدادﻣﺎه ۱۳۹۴

معرفی شاخه

گزارش برگزاری سومین مجمع عمومی انجمن مدیریت پروژه ایران – شاخه اصفهان
پیرو فراخوان عمومی سومین مجمع عمومی انجمن مدیریت پروژه ایران- شاخه اصفهان در تاریخ
20 / 05 / 1401 با حضور اعضاء شاخه اصفهان و دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران آقای نصراله پور و
رئیس کمیته شاخه ها سرکار خانم میرحسینی در محل سالن جلسات شرکت پرشیا فلز اسپادانا
برگزار شد.
پس از رسمیت مجمع به ریاست جناب آقای جباری، گزارش عملکرد توسط دبیر انجمن
جناب آقای سهیل مهابادی و بازرس انجمن سرکار خانم فلاح ارائه گردید.
در ادامه رئیس مجمع با اشاره به اهمیت موضوع مدیریت پروژه و نقش مشارکت اعضاء به ویژه جوانان
و بانوان، خواهان مشارکت حداکثری اعضاء در توسعه فعالیت های این انجمن شد. در این جلسه
آقای نصرالله پور دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران در ارتباط با تاریخچه تاسیس انجمن و فعالیت
گسترده آن و پتانسیل های موجود مطالبی ارائه نمودند.
در پایان و پس از معرفی کاندیدهای هیئت مدیره و بازرسی انتخابات هیئت مدیره شاخه اصفهان
برگزار و به ترتیب آقایان محمد ابکاء ،سهیل مهابادی، مهران محجوب نژاد ، بهروز ارباب شیرانی و
فردین رضایی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان علی آذری و مرتضی طهرانی به سمت
اعضاء علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال و سرکار خانم فریناز فلاح به عنوان بازرس به مدت
یکسال انتخاب شدند.

اخبار شاخه اصفهان

گزارش برگزاری سومین مجمع عمومی انجمن مدیریت پروژه ایران ـ شاخه اصفهان

بازدید از زنجیره تأمین و ساختار لجستیک شرکت هایپر استار

گزارش بازدید از زنجیره تامین سیتی سنتر اصفهان

کارگاه آموزشی هوشمند سازی مدیریت پروژه ها با رویکرد بهبود و افزایش عملکرد و بهره وری پروژه ها

اعضای استان های مرکزی

تماس با ما

آدرس : اﺻﻔﻬﺎن ورودی ﺟﻨﻮب ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺷﻬﺮ - ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﺘﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم رو ﺑﻪ روی ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻋﺠﺎﯾﺐ دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻔﻬﺎن

اﯾﻤﯿﻞ : isfahan@ipma.ir

ﺗﻠﻔﻦ : 5001-031 داﺧﻠﯽ 5148 ﻫﻤﺮاه : 09301374204