سرور قرایی ُSorour Gharaei

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۳۷-M

رشته تحصیلی : مهندسی عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : gharaei.s.77@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد