آرمین کاکایی نژاد Armin kakaeinezhad

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۴۰-M

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : سیستم ها و روش ها

موبایل : 09173208857

ایمیل : armin.kakaeinezhad@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد