احسان مهدوی صفت Ehsan Mahdavisefat

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۲۹-M

رشته تحصیلی : عمران

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : مدیریت هزینه

ایمیل : Hamedtb@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد