فردین رضائی وشاره Fardin Rezaei Veshareh

کد عضویت: ۱۴۰۰-۰۶۰-M

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع-صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه، مدیریت ریسک

ایمیل : eng.fareve@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد