مانی شهنی زادی Mani Shehnizadi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۳۳-

رشته تحصیلی : لیسانس مهندسی تکنولوژی نرم افزار

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : Mani.shehnizadi@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد