محمد علی شاهين پور Mohammad Ali Shahinpour

کد عضویت: ۱۴۰۳-۰۱۰-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

موبایل : 09125504894

ایمیل : m.shahinpour91@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد