محمدحسین هوشمندراد Mohammad Hosein Houshmand Rad

کد عضویت: ۱۴۰۳-۰۰۸-M

رشته تحصیلی : مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : hoseinhoushmandrad@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد