رضا فلسفی Reza Falsafi

کد عضویت: ۹۴-۱۴۴-M

رشته تحصیلی : دکتری مدیریت پروژه و ساخت

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

ایمیل : r.falsafi1@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد