سيد امير موسوی زاده Seyed Amir Mousavizadeh

کد عضویت: ۱۳۹۳-۰۷۳-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : کارشناسي مهندسي صنايع

مقطع تحصیلی : مهندسي

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه - مدیریت فرایندهای کسب و کار- سیستم ها و روش ها

موبایل : 09122307843

ایمیل : amir.mosavizadeh@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد