سید محمد قاسم پور Seyed Mohammad Ghasempour Archi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۴۲-M

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : PMO

ایمیل : em.ghasempour@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد