سید مصطفی عابدین زاده Seyedmostafa Abedinzadeh

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۳۱-M

رشته تحصیلی : مهندسی عمران-آب

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : s.mostafa.abedinzadeh@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد