هادی جعفری hadi jafari

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۴۱-M

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : h.jafari8106@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد