Card image

تمدید گواهینامه های چهار سطحی بر اساس استاندارد ICB4

تمدید گواهینامه های سطوح چهارگانه A,B,C,D بر اساس استاندارد ICB4 امکانپذیر شد

بنابر تصمیم مرکز ارزیابی و صدور گواهینامه انجمن مدیریت پروژه ایران؛ دارندگان گواهینامه های سطوح چهارگانه A,B,C,D (IPMA) که تاریخ انقضای گواهینامهشان فرا رسیده است می توانند برای تمدید گواهینامه خود اقدام نمایند. شرایط تمدید گواهینامه ها به شرح زیر می باشد:

  1. مدت اعتبار گواهینامه ها 5 سال از تاریخ صدرو می باشد.
  2. دارندگان گواهینامه باید تا حداکثر شش ماه پس از تاریخ انقضاء گواهینامه موجود درخواست شروع فرآیند تمدید نمایند. این مهلت به شرط وجود توجیهات قابل قبول توسط مرکز صدور گواهینامه ها تا 12 ماه قابل افزایش می باشد.
  3. تمدید گواهینامه در همان سطح و دامنه و با احراز شرایط ذیل قابل حصول می باشد.
  • 30 ماه تجربه عملی ظرف 5 سال گذشته در همان نقشی که در جدول شماره (5) مدرک  ICR4 آمده است
  • 35 ساعت در سال برنامه توسعه حرفه ای پیوسته ( در مجموع 175 ساعت)
  1. تمدید گواهینامه در سطح پایین تر به شرطیکه متقاضی بتواند مستندات مربوط به آن سطح را ارائه نماید امکان دارد و در آن صورت تمدیدهای بعدی برای سطح اخیر قابل درخواست می باشد.
  2. متقاضی باید دو نفر که اشتغال او را در پروژه در سطح مورد درخواست تأیید کنند معرفی نماید.
  3. در صورت عدم درخواست تمدید در مهلت مقرر، متقاضی باید برای صدور گواهینامه جدید اقدام نماید.