کمیته آموزش و ترویج

چشم‌انداز كميته آموزش:
شناخته شدن انجمن مديريت پروژه ايران به‌عنوان:
مرجع تصمیم‌گیری و اعتبار دهی آموزش‌های تخصصي مديريت پروژه كشور تا سال 1400

اهداف اصلي:
• اعتبار سازی براي گواهينامه آموزشي انجمن مديريت پروژه ايران
• استانداردسازي آموزش‌های مديريت پروژه‌ای در ايران
• طراحي و اجراي حداقل يك برنامه پودماني تربيت كارشناس مديريت پروژه
• ارتقاء مؤثر و هدفمند دانش مديريت پروژه در دو بعد تئوري و كاربردي
• ايجاد درآمد آموزشي در جهت تقويت و تحقق اهداف آموزشي درازمدت

اعضای کمیته آموزش و ترویج