تاریخچه و مؤسسین

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ

ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﻌﺪد آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ده ﻫﺎ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺟﺮای ﭘﺮوژه در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺑﺨﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺖ را در ﺳﺎل 1390 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش، ﭘﯿﺸﺒﺮد و ارﺗﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ده ﻫﺎ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ، در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1392 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ "ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺷﺮق" ﮔﺮدﯾﺪ.  

معرفی شاخه

اﻫﺪاف ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ) 10 ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 150 ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ( ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺼﻮب ﺷﺪ. ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯿﺮﺳﺪ:

1. اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﯾﺮان

3. ارﺗﻘﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ و روﺷﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن 

4. دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮوژه در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن.

5. ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه آﻧﺎن.

8. اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺒﺎدل آزاد اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه.

10. ﺗﻼش و ﻫﻤﻜﺎري در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش رﺷﺘﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن.

12. ﻣﻤﻴﺰي و اﻋﻄﺎي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﯾﺮان.

14. اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﯾﺮان در ﻣﺮداد ﻣﺎه 1392 و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻫﺪاف ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺷﺮق، ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﯾﺮان، اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن ، اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻬﺮان ، ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 162 ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻌﺒﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1393 ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ، ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻫﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﻃﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ) ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 20 ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﺑﯿﺶ از 300 ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ( ﭘﯿﮕﯿﺮ اﻫﺪاف اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﯾﺮان در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ

ﻣﺠﻮز راه اﻧﺪازي اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ (ﺷﺎﺧﮥ) اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه اﻳﺮان در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﺎدرﺷﺪ. اﺳﺎﻣﻲ ﻫﻴﺄت ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: (ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) آﻗﺎﻳﺎن دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ اﻧﺼﺎري، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺮان اﻣﻴﺮي، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺮدﺑﺎر، ﻣﻬﻨﺪس آرش داور ﭘﻨﺎه، دﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي درﻫﻤﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺮداد رﺋﻴﺲ زاده، ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﻫﺎد ﺷﺮﻳﻒ، ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ ﮐﻴﻮاﻧﻠﻮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﮑﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن.

ﻃﺒﻖ آیین ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ، اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﻣﻮﺳﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺧﻠﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ را ﺑﺮﮔﺰار و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرا از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ:

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی درﻫﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺳﺲ

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﻧﺼﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺳﺲ

آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺮداد رﺋﯿﺲ زاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺳﺲ

آﻗﺎی آرش داورﭘﻨﺎه

آﻗﺎی ﻣﻬﺮان اﻣﯿﺮی

آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﮐﯿﻮاﻧﻠﻮ

آﻗﺎی ﻓﺮﻫﺎد ﺷﺮﯾﻒ

آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎن

آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺰاﻧﻪ دار ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺳﺲ

ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﻧﺠﻤﻦ اﻳﻦ ﻣﺠﻮز را در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺳﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻧﺠﻤﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻮق، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه از ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎء اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اعضای خراسان

تماس با ما

آدرس ﺷﺎﺧﻪ

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن: ﻣﺸﻬﺪ، ﺑﻠﻮار ﺳﺠﺎد، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن، ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن 18(اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ) ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﻨﺎ، ﻣﯿﻨﺎ 5 ، ﭘﻼک 18، ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ 9187893899 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺗﻮس راوﯾﻦ ﺳﺎزه ﺗﻠﻔﻦ : 05137612333 و 05137640214 ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ : khorasan.ipma@gmail.com