کمیته برنامه و بودجه

" کمیته برنامه و بودجه " بعنوان یکی از اجزاء و ارکان انجمن علمی مدیریت پروژه ایران، تلاش می نماید با پیروی از قوانین، مصوبات و ضوابط انجمن و نیز رعایت اخلاق حرفه ای و قانونی نسبت به تحقق اهداف و برنامه های کلی انجمن اقدام نماید. در این راستا سند حاضر تعیین کننده چارچوب کلی اهداف و وظایف این کمیته بوده و پس از تصویب هیات مدیره قابل اجراء خواهد بود.
 
چشم انداز
ارتقای انجمن مدیریت پروژه به عنوان بهترین الگوی انجام کار نظام مند و پایدار در بین انجمن های علمی ایران تا سال 1402
 
ماموریت کمیته
• جستجو برای کشف بهترین راهکارهای توسعه انجمن مدیریت پروژه ایران
• مدیریت تدوین استراتژی انجمن و تدوین اجزاء و شاخصهای کنترلی آن
• برنامه ریزی، نظارت و کنترل فعالیتهای انجمن مدیریت پروژه ایران که بر اساس استراتژی تعریف می گردد
• یافتن بهترین راهکارهای تامین مالی انجمن و بودجه ریزی کلان ارکان و نظارت بر آن

 
 اهداف
• همکاری و تعامل با سایر کمیته ها و ارکان انجمن به منظور تدوین استراتژی و نیز تحقق اهداف اصلی انجمن
• برنامه ریزی و کنترل دوره ای اهداف، برنامه ها، بودجه و عملیات انجمن و زیرشاخه ها
• بازنگری و یکپارچه سازی تمامی رویه ها ، دستورالعمل ها و فرمت های انجمن مدیریت پروژه تحت یک نظام یکپارچه و استاندارد
• افزایش اثربخشی فعالیتهای انجمن و تطابق با IPMA جهانی از طریق ممیزی داخلی
• مدیریت دانش ( ثبت درس آموخته ها ، تجارب و ....)
• تعیین و معرفی روشهای بنیادی توسعه انجمن و نظارت بر تحقق آنها

 
ساختار و تشکیلات

اعضای کمیته با احتساب رئیس کمیته مشکل از 7 نفر می باشد.
رئیس کمیته توسط هیات مدیره و برای یک دوره 1 ساله انتخاب می شود.
مصوبات کمیته با اکثریت نسبی اراء قانونی است.
 اعضای کمیته با رای اعضای هیات مدیره از بین افرادی که توسط رئیس کمیته معرفی می شوند انتخاب خواهند شد.
تبصره 1 : در برخی موارد افرادی مطابق مصوبات به عضویت کمیته ها انتخاب می گردند.
تعداد افراد معرفی شده به هیات مدیره برای عضویت در کمیته، باید حداقل 12 نفر ( 2 برابر منتخبین) باشد.
 کمیته متشکل از رئیس و دبیر بوده و در صورت نیاز، یکی از اعضا نیز بعنوان نایب رئیس معرفی می گردد. دبیر کمیته می تواند از اعضاء کمیته باشد اما الزامی برای این موضوع نیست.
جلسات کمیته باید حداقل ماهانه یکبار برگزار گردد. نوع برگزاری جلسه (حضوری یا مجازی) به تشخیص رئیس کمیته می باشد.
صورتجلسات کمیته ها باید مطابق با سیستم شماره گذاری و مدیریت مکاتبات انجمن برای دبیرخانه ارسال شود.
در صورت نیاز کمیته می تواند نسبت به تشکیل کارگروههای زیر مجموعه و نیز تدوین آیین نامه های داخلی اقدام نماید، مشروط بر آنکه تضادی با مصوبات قانونی و مصوبات هیات مدیره نداشته باشد.

شرح وظایف کمیته
1. تدوین استراتژی با همکاری ارکانی از قبیل شورایعالی انجمن و نیز کمیته ها و شاخه ها
2. برگزاری جلسات مستمر
3. مشورت و همفکری بمنظور تعیین راهکارهای جدید برای توسعه و نیز منابع تامین مالی
4. ارائه گزارش کار به هیات مدیره
5. همکاری با دبیرخانه بمنظور پیشبرد برنامه ها
6. برنامه ریزی و کنترل دوره ای برنامه های انجمن ( کمیته ها و ارکان انجمن مرکزی و زیر شاخه ها به صورت ماهانه و تهیه داشبورد مدیریتی برای ارایه در هیات مدیره )
7. سازماندهی سیستم ها و روشها (بازنگری و یکپارچه سازی تمامی رویه ها، دستورالعمل ها و فرمت های انجمن مدیریت پروژه)
8. پیشنهاد روشهای تامین منابع مالی ( برنامه ریزی ، تامین و نظارت بر عملکرد بودجه ای )
9. ممیزی داخلی ( شش ماهه کمیته ها و تطابق با IPMA )
10. مدیریت دانش فعالیتهای انجمن ( ثبت درس آموخته ها ، تجارب و ....)
لازم است تا بمنظور همکاری بیشتراز هر کمیته یک نفر به عنوان رابط به کمیته برنامه و بودجه معرفی شوند. در صورت لزوم از ایشان جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل خواهد آمد.

اعضای کمیته برنامه و بودجه