برای اطلاع از ایمیل ثبت شده ی شما در انجمن می توانید از این لینک و از این لینک برای اعضای حقوقی به صفحه اعضا مراجعه کرده و بر روی نمایش پرفایل بزنید تا ایمیل ثبت شده ی خودتان را مشاهده کنید