Card image

اتمام روند اعطای گواهینامه سطح D ویژه شرایط همه گیری کرونا

روند اعطای گواهینامه سطح D ویژه شرایط همه گیری کرونا تاریخ 10 خرداد ماه 1400 خاتمه می یابد

بر اساس دستورالعمل جدید IPMA جهانی برای مراکز صدور گواهینامه کشورهای عضو مبنی بر لغو معافیتهای دوران کرونا (به دلیل طولانی شدن زمان همهگیری) از انتهای ماه می میلادی (10 خرداد 1400) و لزوم بازگشت به شرایط و ضوابط قبلی و بنا به تصمیم هیات رییسه محترم مرکز ارزیابی و صدور گواهینامه تمامی دورههای آموزشی آشنایی با استاندارد ICB4 که تا تاریخ 10 خرداد ماه به پایان رسیده و مدارک آنها تکمیل و به مرکز ارزیابی صدور گواهینامه ارائه شده باشد، برای اخذ گواهینامه سطح D معتبر خواهند بود و مرکز ارزیابی و صدور گواهینامه انجمن مدیریت پروژه ایران هیچ گونه تعهدی برای اعطای گواهینامه بدون آزمون مرکز به متقاضیان و شرکتکنندگان دوره های آموزشی که پس از این تاریخ برگزار شده باشند به عهده نخواهد داشت