Card image

جلسه آموزشی ارزیابان نخستین کمیته مشاوران با ارزیاب بین الملل

اولین جلسه آموزشی ارزیابان نخستین کمیته مشاوران با تدریس ارزیاب بین الملل IPMA جهانی برگزار شد.

در روز پنجشنبه 20 خرداد ماه 1400 طی ارتباط آنلاین با آقای Vytautas Pugacevskis  ارزیاب بین الملل IPMA جهانی، اولین جلسه آموزشی پنج نفر ارزیابان نخستین کمیته مشاوران منتخب IPMA برگزار شد. طی این جلسه دو ساعته ارزیاب بین الملل به شرح و توضیحات قوانین صدور گواهینامه بر اساس استاندارد ICBCCT پرداخت و ارزیابان محترم سوالات خود را عنوان و به بحث و بررسی پرداختند. برگزاری این جلسه گام مهمی برای آغاز روند ارزیابی های کمیته مشاوران می باشد.