Card image

همکاری‌ها و تعاملات جدید در دستور کار کمیته ارتباط با صنعت

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت پروژه ایران، جلسه کمیته ارتباط با صنعت در روز چهارشنبه دهم شهریور 1400 به صورت آنلاین برگزار گردید و در اولین دستور این جلسه گزارشی از وضع موجود و اقدامات انجام شده مطرح گردید.

از اقدامات انجام شده، امضای تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و پیرو آن درخواست تفاهم نامه از سازمان نظام کاردانی و سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران بود.

جلسه ای نیز با موضوع منتورینگ و کوچینگ و روانشناسی مذاکره برای بازاریابی در حوزه انجمن ها تشکیل شده است.

جلسه دیگری با یکی از زیرمجموعه های ایمیدرو و با تمرکز بر بحث گواهینامه و آموزش برگزار گردیده است. به درخواست برگزاری دوره های آموزشی از طرف منطقه ویژه پارسیان و صدور گواهی نامه های ICB و چهارسطحی IPMA نیز اشاره گردید.

یکی از بحث های مهم مطرح شده در جلسه هم مربوط به تدوین یک گواهینامه ملی بر اساس تلفیقی از گواهینامه های موجود بود که بیان شد در حال حاضر رئوس مشخص شده، معیارها و استانداردها هم در آینده تدوین خواهد گردید.

پیشنهاد جلسه با مدیران پتروشیمی نیز مطرح گردید. در ادامه پیشنهاد تشکیل کارگروهی زیرمجموعه کمیته ارتباط با صنعت که بحث کوچینگ و منتورینگ را به انجام برساند عنوان شد، که با توجه به انجام وظایفی مشابه توسط کمیته مشاوران، پیشنهاد گردید که در عنوان گذاری و شرح وظایف، تفاوت ها لحاظ شود تا از موازی کاری اجتناب گردیده و در ضمن از ظرفیت های هم افزایی بهره مندی حاصل گردد.