Card image

تمدید شد (دوره جامع مذاکره، قرارداد، مدیریت ادعا وحل و فصل اختلافات در پروژه های صنعتی و عمرانی)

مرکز داوری انجمن مدیریت پروژه برگزار میکند: دوره جامع مذاکره، قرارداد، مدیریت ادعا وحل و فصل اختلافات در پروژه های صنعتی و عمرانی براساس مدل مدیریت تفسل (TEFCEL)

مهارت های جامع مذاکره داخلی و بین المللی قراردادهای پروژه های صنعتی و عمرانی

مدیریت جامع ریسک قراردادی براساس عناصر نه گانه تفسلی

مدیریت طراحی، انعقاد و اجرای قراردادها در پروژه های صنعتی و عمرانی

مدیریت ادعا و حل و فصل اختلافات 

نحوه درج شرط داوری و یا توافق داوری در قراردادهای صنعتی؛ نحوه درج شرط حل و فصل اختلافات و یا توافق نسبت به آن در قراردادهای صنعتی و پیوست های آنها

برای ثبت نام از اینجا وارد شوید