Card image

انعکاس اولین گواهینامه دلتا ایران در خبرنامه IPMA

خبر اعطای اولین گواهینامه دلتا (IPMA Delta) در ایران توسط انجمن مدیریت پروژه ایران به شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) در خبرنامه ماه فوریه IPMA منتشر شد.

در خبرنامه ماه فوریه مرکز صدور گواهینامه (IPMA) انجمن جهانی مدیریت پروژه (CVMB) خبر اعطای اولین گواهینامه دلتا (IPMA) در ایران توسط انجمن مدیریت پروژه ایران به شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED   در سطح شرکتهای Complex بین جدیدترین گواهینامههای دلتا در سطح جهانی منتشر شد.  

لینک خبر