Card image

اولین وبینار کارگروه" زنان در مدیریت پروژه"

اولین وبینار کارگروه" زنان در مدیریت پروژه"

اولین وبینار کارگروه" زنان در مدیریت پروژه" در سال ۱۳۹۹، با عنوان رازهای موفقیت زنان در رهبری کسب و کارها برگزار شد.
در این وبینار که توسط سرکار خانم طالبی پور ارائه شد بخش اول از نتایج مطالعات جهانی در ارتباط با راهکارها و مدلهای موفقیت زنان در راهبری کسب و کار تشریح شد و بخش های بعدی این ارائه نیز در برنامه های آتی کارگروه پیش بینی شده است.