Card image

انتصاب رئیس جدید "کمیته صدور گواهینامه های حرفه ای مشاور (PMC, PPMC)"

سرکار خانم مهندس زهرا فتحی از ارزیابان سطحB گواهینامه های 4 سطحی به سمت رئیس "کمیته صدور گواهینامه های حرفه ای مشاور (PMC, PPMC)" منصوب شدند.

طی مصوبه 1399/02/15 هیئت رئیسه مرکز صدور گواهینامه و مصوبه 1399/03/19 هیئت مدیره محترم انجمن مدیریت پروژه ایران سرکار خانم مهندس زهرا فتحی  از ارزیابان سطحB گواهینامه های 4 سطحی به سمت رئیس "کمیته صدور گواهینامه های حرفه ای مشاور (PMC, PPMC)" منصوب شدند.
خانواده بزرگ انجمن مدیریت پروژه ضمن تبریک این انتصاب، موفقیت های روزافزون در تمامی عرصه‎ های زندگی به ویژه در زمینه تعالی دانش مدیریت پروژه برای ایشان آرزو دارد.