حميد زرگرپور Hamid Zargarpour

کد عضویت: ۱۳۸۶-۰۶۰-M

رشته تحصیلی : دکترای مدیریت

مقطع تحصیلی : مدیریت

حوزه های تخصصی :

ایمیل : h.zargarpour@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

IPMA CB Certificate Level “A” - 2023/06/01 level

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد