مدیریت پروژه آریانا تدبیر طرح بهسو

کد عضویت: ۸۷-۹۵۹-C

نام مدیر عامل: خدیجه جدا

نام نماینده: خدیجه جدا

ایمیل شرکت:

تلفن شرکت:

آدرس سایت:

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد