شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)

کد عضویت: ۱۳۹۳-۹۷۵

نام مدیر عامل: سعید مومنی

نام نماینده: محمدسجاد کوثری

ایمیل شرکت: info@oico.ir

تلفن شرکت: 02196623636

آدرس سایت: https://www.oico.ir/fa/home

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد