نسران

کد عضویت: ۱۳۹۷-۹۶۶-C

نام مدیر عامل: محمدرضا خورشاهیان

نام نماینده: محمد رضا خورشاهیان

ایمیل شرکت: info@nasran.ir

تلفن شرکت: 02188392751

آدرس سایت: http://nasran.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد