سید رضا موسوی Sayed Reza Moosavi

کد عضویت: ۱۳۹۹-۰۲۸

رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت استراتژیک، مدیریت فرآیندهای کسب و کار، مدیریت پروژه، معماری سازمانی، حقوقی و قراردادها

موبایل : 09122098339

ایمیل : sr.moosavi@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

گواهی حضور سومین گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت پروژه با محور توسعه پایدار level

فرهنگ سازی دانش مدیریت پروژه در سازمان های اجرائی level

فرهنگ سازی دانش مدیریت پروژه در سازمان های کارفرمایی level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد