عزیز فرهنگی aziz farhangi

کد عضویت: ۱۳۸۹-۰۹۰-M

رشته تحصیلی : MBA

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

ایمیل : faraz1339@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد