شرکت رهسرا ـ سهامی خاص

کد عضویت: ۱۳۸۹-۹۶۴-C

نام مدیر عامل: آقای مهندس عزیز فرهنگی

نام نماینده: عزیز فرهنگی

ایمیل شرکت: info@rahsara.com

تلفن شرکت: 04133364586

آدرس سایت: https://rahsara.com/

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد