غلامرضا صفاکیش gholamreza safakish

کد عضویت: ۱۳۸۵-۰۳۶-M

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی برق

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

ایمیل : gh.safakish@datis-pm.com

افتخارات حضور در انجمن :

تقدیرنامه های اولین گردهمایی اساتید، مدیران و دانشجویان level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد