شرکت مهندسی سپاسد

کد عضویت: ۱۳۹۳-۹۵۴

نام مدیر عامل: حسینعلی حیدرزاده

نام نماینده: نوید هشترودی

ایمیل شرکت: info@sepasad.ir

تلفن شرکت: 02188643750

آدرس سایت: http://sepasad.ir/

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد