سید حسین حسینی نورزاد Seyed Hossein Hosseini Nourzad

کد عضویت: ۱۳۸۷-۱۰۹-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد عمران

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه های زیرساختی، مشارکت عمومی-خصوصی

ایمیل : shhn80@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد