Card image

برگزاری بیست و هفتمین دوره آزمون IPMA

آزمون IPMA سطوح D,C,B همزمان در سه شهر بزرگ کشور برگزار شد.

بیست و هفتمین دوره آزمون گواهینامه بینالمللی IPMA مرکز اعطای گواهینامه انجمن مدیریت پروژه ایران در سه سطح D,C,B به صورت يكپارچه در روز پنجشنبه 26 خرداد ماه 1401 در سه شهر تهران، کرمان و شیراز برگزار شد. در این آزمون، 86 نفر در سطح D و 13 نفر در سطوح  C,B شرکت کردند.