Card image

برگزاری بیست و هشتمین دوره آزمون IPMA

آزمون IPMA همزمان در سه سطح D,C,B برگزار شد.

بیست و هشتمین دوره آزمون گواهینامه بین المللی  IPMA مرکز اعطای گواهینامه انجمن مدیریت پروژه ایران در سه سطح D,C,B به صورت يكپارچه در روز پنجشنبه 12آبان ماه 1401 در پردیس فنی دانشگاه تهران برگزار شد. متقاضیان این آزمون شامل 91 نفر در سطح D و 16 نفر در سطوح  C,B بودند.